Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny internetowej opracowana na podstawie Rozporządzenia GDPR
Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jaki jest zakres tej Polityki prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do witryn internetowych, aplikacji mobilnych i usług cyfrowych, w których zamieszczono tę Politykę prywatności lub które zawierają do niej odnośnik. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, jakie Dane osobowe użytkowników Allergan plc, w tym nasze podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Allergan” lub „my”), może gromadzić, w jaki sposób gromadzimy Dane osobowe użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy Dane osobowe użytkowników, komu możemy ujawniać Dane osobowe użytkowników oraz jakie prawa przysługują użytkownikom pod względem ograniczenia wykorzystywania przez nas ich Danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności terminem „witryny internetowe” będziemy łącznie określać witryny internetowe, aplikacje i usługi cyfrowe, w których zamieszczono tę Politykę prywatności lub które zawierają do niej odnośnik.

Jakie Dane osobowe na temat użytkowników możemy gromadzić?

Za pośrednictwem naszych witryn internetowych zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności będziemy gromadzić i przetwarzać Dane osobowe, które nie identyfikują bezpośrednio imienia i nazwiska użytkownika (jak np. adres IP) ani nie zawierają jego danych kontaktowych, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego komputera lub urządzenia, za pomocą którego uzyskano dostęp do naszej witryny internetowej. W połączeniu z pewnymi innymi danymi mogłyby one jednak zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Pozyskujemy te Dane osobowe za pośrednictwem interakcji użytkownika z naszymi witrynami internetowymi.

Przetwarzane przez nas Dane osobowe, które pozyskujemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności, mogą obejmować następujące kategorie Danych osobowych:

 • Dane demograficzne
 • Identyfikatory internetowe
 • Adresy IP
 • Dane uzyskane z plików cookie
 • Dane uzyskane z plików cookie dostawców zewnętrznych
 • Dane dotyczące korzystania z mediów społecznościowych

Zamieszczone poniżej Informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do przypadków, w których gromadzimy Dane osobowe umożliwiające bezpośrednią identyfikację użytkowników. Zawierają one więcej szczegółów na temat tego, jakie dane możemy gromadzić, w jaki sposób będziemy je gromadzić, do jakich celów możemy je gromadzić, komu możemy je ujawniać i jakie prawa mogą przysługiwać użytkownikom pod względem ograniczenia wykorzystywania przez nas tych danych. Proszę kliknąć na nazwę Informacji o polityce prywatności, która ma zastosowanie dla relacji z naszą firmą: <wstawić hiperłącze do Informacji dla pracowników służby zdrowia o polityce prywatności opracowanej na podstawie Rozporządzenia GDPR> <wstawić hiperłącze do Informacji o polityce prywatności dla konsumentów> < wstawić hiperłącze do Informacji o polityce prywatności dla pacjentów>.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Dane osobowe?

Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób, powiązywanie lub łączenie, ograniczanie dostępu, wymazywanie lub niszczenie Danych osobowych.

Możemy przetwarzać Dane osobowe na potrzeby realizacji wymienionych poniżej celów:

 • Zapewnienie zgodności działań naszej firmy z przepisami oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i sieci
 • Autoryzacja, przyznawanie, administrowanie, kontrola i anulowanie dostępu do lub pozwolenia na korzystanie z systemów, obiektów, rejestrów, zasobów i infrastruktury Allergan
 • Śledzenie interakcji użytkowników z nami
 • Audyt naszych programów i usług dla celów zgodności z przepisami
 • Spoczywający na nas obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych
 • Analizy statystyczne, w tym analizy wykonywane przez naszych dostawców
 • Administracja stron internetowych
 • Działania marketingowe, w tym śledzenie plików cookie dostawców zewnętrznych i tworzenie profilu internetowego na podstawie interakcji użytkowników z nami lub z innymi podmiotami

Uzyskamy wcześniej wymaganą zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania Danych osobowych we wszelkich innych celach, w wypadku których mamy obowiązek powiadomić o zamiarze przetwarzania danych i uzyskać zgodę (w tym w celach wymaganych na mocy prawa miejscowego).

Jakie mamy podstawy prawne do przetwarzania Danych osobowych?

Stosowne podstawy prawne, na mocy których przetwarzamy Dane osobowe dla określonych celów wymienionych powyżej, obejmują:

 • Uzyskanie zgody: W niektórych wypadkach możemy zwrócić się z prośbą o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych. Wyrażoną zgodę można wycofać w późniejszym terminie (czyli odwołać), kontaktując się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Danych osobowych, które już nastąpiło. Jeżeli będziemy przetwarzać Dane osobowe na podstawie zgody, przekażemy więcej informacji na ten temat w momencie uzyskiwania zgody.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami lub wykonanie umowy: W określonych okolicznościach możemy mieć obowiązek przetworzenia Danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności ze stosownym przepisem prawnym/regulacją lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik. Jeżeli przetwarzamy Dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, prawdopodobnie nie będzie mu przysługiwało prawo do sprzeciwu wobec takich czynności przetwarzania, ale standardowo będzie mieć on prawo do uzyskania dostępu do tych informacji lub ich zmiany, o ile nie utrudni to wykonywania naszych zobowiązań prawnych. Jeżeli przetwarzamy Dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik, może on nie mieć możliwości wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeżeli natomiast postanowi wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec wykonywanego przez nas przetwarzania, może to wpłynąć na naszą zdolność do realizacji zobowiązań umownych na jego rzecz.
 • Zgodny z prawem interes naszej firmy: Możemy przetwarzać Dane osobowe na podstawie zgodnego z prawem interesu naszej firmy zakładającego komunikację z użytkownikami i zarządzanie kontaktami z nimi w odniesieniu do naszych produktów i usług, badań naukowych i możliwości edukacyjnych. Oprócz innych ewentualnych praw opisanych poniżej użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego Danych osobowych. Można zgłosić swój sprzeciw, kontaktując się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”.

Pliki cookie i podobne rozwiązania technologiczne, które gromadzą Dane osobowe

Sygnały nawigacyjne

Nasze witryny internetowe mogą korzystać z technologii „sygnałów nawigacyjnych”, która pozwala na gromadzenie informacji dotyczących wizyt na stronach internetowych. Sygnał nawigacyjny to niewielki plik graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, który umożliwia śledzenie wyświetlonych stron lub otwartych wiadomości. Informacje dotyczące wizyt na stronie gromadzone są w momencie, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn internetowych. Rejestrowane są za pomocą komputera, na którym zamieszczona jest nasza witryna internetowa (zwanego „serwerem internetowym”).
Technologię „sygnałów nawigacyjnych” (zwaną również technologią „znaczników akcji“ lub „niewidocznych obiektów”) możemy wykorzystywać w pewnych witrynach internetowych lub w wysyłanych do użytkowników wiadomościach e-mail. Możemy korzystać z sygnałów nawigacyjnych na potrzeby określenia, które z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte i czy w związku z wiadomością podjęte zostały jakieś działania. Sygnały nawigacyjne pomagają również w analizie efektywności witryny internetowej. Umożliwiają bowiem określenie liczby osób odwiedzających stronę lub liczby osób, które kliknęły na kluczowe elementy strony.

Pliki cookie

Ta witryna internetowa może wykorzystywać technologię określaną jako „pliki cookie”. Plik cookie to niewielki plik danych, który witryna internetowa może umieścić na dysku twardym komputera w miejscu, gdzie przechowywane są pliki przeglądarki internetowej. Pliki cookie pozwalają ominąć konieczność ponownego wprowadzania pewnych informacji w określonych obszarach rejestracji, ponieważ dzięki nim strona jest w stanie „zapamiętać” informacje wprowadzone już wcześniej przez użytkownika. Pliki cookie umożliwiają również dostarczenie użytkownikowi informacji specyficznych dla wyszukiwanych treści oraz śledzenie sposobu korzystania z poszczególnych sekcji witryn internetowych. Pliki cookie mogą być zapisywane na komputerze użytkownika zarówno przez naszą firmę, jak i przez dostawców zewnętrznych, z którymi zawarliśmy umowy na określone usługi, takie jak analiza sposobu korzystania z witryn internetowych czy usługi reklamowe. W większości przeglądarek internetowych lub innych programów można zmienić ustawienia przeglądarki tak, by usunąć wszystkie pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony i wpłynąć na brak możliwości korzystania z wielu jej elementów.

Zakaz śledzenia

Istnieją inne metody zapobiegania śledzeniu aktywności on-line użytkownika. Jedną z nich jest ustawienie w przeglądarce preferencji, według których przeglądarka zwraca uwagę odwiedzanych stron na to, że użytkownik nie chce, by gromadziły one określone informacje na jego temat. Nazywa się to sygnałem zakazu śledzenia (Do-Not-Track, DNT). Należy uwzględnić, że obecnie nasze witryny internetowe i zasoby internetowe nie odpowiadają na takie sygnały z przeglądarek internetowych. Aktualnie nie obowiązują żadne uniwersalnie akceptowalne standardy w zakresie tego, jakie działania powinna podjąć firma po wykryciu sygnału DNT.

Narzędzie Google Analytics

Możemy korzystać z narzędzia Google Analytics, by nasza witryna internetowa działała lepiej i byśmy mogli lepiej zrozumieć, z których części naszej witryny internetowej korzystają użytkownicy. Usługa Google Analytics do gromadzenia informacji o użytkownikach wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak własne pliki cookie i kod JavaScript. Narzędzie Google Analytics śledzi odwiedziny strony przez użytkowników, którzy mają włączoną obsługę JavaScript. Google Analytics śledzi anonimowy sposób interakcji użytkowników z witryną internetową, rejestrując m.in., z jakich stron weszli na naszą witrynę i co na niej robili. Google Analytics gromadzi od użytkowników opisane powyżej informacje.

Są one wykorzystywane na potrzeby zarządzania witryną internetową i aktualizowania jej. Na ich podstawie będziemy również oceniać, czy odwiedzający stronę użytkownicy pasują do oczekiwanego profilu demograficznego strony i w jaki sposób kluczowi odbiorcy treści poruszają się po stronie.

 • A. Opcja wycofania się:

  Google Analytics oferuje możliwość wycofania się dla użytkowników witryny internetowej, którzy nie chcą, by ich dane były gromadzone. Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • B. Wykorzystywanie danych przez Google:

  Google i spółki zależne w całości należące do Google mogą zgodnie z warunkami swojej Polityki prywatności (zamieszczonej pod adresem http://www.google.com/privacy.html lub takim innym adresem URL, jaki Google może od czasu do czasu udostępnić) przechowywać i wykorzystywać informacje zgromadzone w przebiegu korzystania przez użytkownika z usługi ujawniania i udostępniania informacji Google Analytics.

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasze witryny internetowe mogą wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych, by umożliwić użytkownikowi łatwe udostępnianie informacji innym osobom. Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, operator wtyczki mediów społecznościowych znajdującej się w naszej witrynie internetowej może umieścić plik cookie na komputerze użytkownika. Dzięki temu operator może rozpoznać w swojej witrynie internetowej użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili nasze strony. Jeżeli użytkownik zalogował się w witrynie internetowej mediów społecznościowych przed przeglądaniem naszej witryny internetowej, wtyczki mediów społecznościowych mogą umożliwić tej witrynie internetowej mediów społecznościowych otrzymywanie informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika, które wskazują, że odwiedził on naszą witrynę internetową. Wtyczka mediów społecznościowych może gromadzić te informacje o użytkownikach, którzy zalogowali się do sieci społecznościowych, bez względu na ich ewentualną interakcję z wtyczką w naszej witrynie internetowej. Wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają też witrynie mediów społecznościowych udostępnianie informacji dotyczących działań użytkownika w naszej witrynie internetowej innym użytkownikom tej witryny internetowej mediów społecznościowych. Allergan nie kontroluje żadnych treści z wtyczek mediów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych z witryn internetowych mediów społecznościowych, należy zapoznać się z oświadczeniami o polityce prywatności i udostępnianiu danych tych stron.

Dane osobowe dzieci

Ta strona nie jest przeznaczona dla ani zaprojektowana z myślą o osobach poniżej 16. roku życia. Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

W jaki sposób chronimy Dane osobowe?

Stosujemy stanowiące standard branżowy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem i zniszczeniem. Ograniczamy dostęp do Danych osobowych wyłącznie do tych pracowników i firm zewnętrznych działających w naszym imieniu, które mają zgodną z prawem potrzebę biznesową uzyskania takiego dostępu. Warunkiem dokonania przez nas transferu Danych osobowych do firm zewnętrznych działających w naszym imieniu jest otrzymanie pisemnego zapewnienia, że Dane osobowe będą chronione w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności oraz naszymi zasadami i procedurami ochrony prywatności.

Komu i w jakich okolicznościach ujawniamy lub udostępniamy Dane osobowe?

Poniżej wymieniono podmioty, którym ujawniamy lub udostępniamy Dane osobowe:

 • Nasze podmioty stowarzyszone na całym świecie — ujawniamy im dane w sposób opisany poniżej.
 • Firmy zewnętrzne, z którymi zawarliśmy kontrakty na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania Danych osobowych. W takich sytuacjach wymagamy, by te firmy zewnętrzne działające w naszym imieniu zapewniały poufność i bezpieczeństwo Danych osobowych, które im udostępniamy. O ile nie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności, te firmy zewnętrzne muszą wyrazić zgodę na postanowienia umowne zabraniające wykorzystywania lub ujawniania Danych osobowych w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz, świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji.
 • Agencje, audytorzy i organy rządowe. Możemy ujawniać Dane osobowe agencjom, organom i audytorom rządowym w odpowiedzi na upoważnione żądania udostępnienia informacji lub zgodnie z wymogami przepisów, regulacji lub kodeksów branżowych.
 • Potencjalni lub rzeczywiści nabywcy zewnętrzni. Jeżeli podejmiemy decyzję o reorganizacji lub podziale naszej firmy w drodze sprzedaży, fuzji lub przejęcia, możemy udostępnić Dane osobowe użytkowników rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. Będziemy wymagać, by każdy taki nabywca traktował Dane osobowe w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności.

W jaki sposób dokonujemy międzynarodowego transferu Danych osobowych?

Możemy przesyłać Dane osobowe użytkowników do naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Nazwy i dane kontaktowe podmiotów stowarzyszonych Allergan można znaleźć na stronie https://www.allergan.com/home. Te podmioty stowarzyszone mogą ponadto przesyłać Dane osobowe użytkowników do innych naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Niektóre z naszych podmiotów stowarzyszonych i ich bazy danych mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony danych takiego jak przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania danego użytkownika. Niemniej jednak wszystkie nasze podmioty stowarzyszone mają obowiązek traktować Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności oraz naszymi zasadami i procedurami w zakresie prywatności i ochrony danych.

Porozumienie o ochronie prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA:

Allergan i podmioty stowarzyszone spółki w Stanach Zjednoczonych mogą otrzymywać Dane osobowe od osób w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Szwajcarii. Przestrzegamy zasad Porozumienia o ochronie prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA („Zasady porozumienia o ochronie prywatności”) w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych pochodzących z EOG i ze Szwajcarii. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Informacji o polityce prywatności a Zasadami porozumienia o ochronie prywatności moc nadrzędną mają Zasady porozumienia o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat Porozumienia ramowego o ochronie prywatności oraz nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/. Zgodnie z wymogami Porozumienia ramowego o ochronie prywatności funkcję naszego zewnętrznego podmiotu rozwiązywania sporów pełni Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, ICDR). Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności naszych działań z Porozumieniem o ochronie prywatności, można skontaktować się bezpośrednio z nami lub z ICDR pod adresem http://go.adr.org/privacyshield.html. W pewnych okolicznościach możliwe może być rozpoczęcie wiążącego postępowania arbitrażowego. Podlegamy uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu USA pod względem przestrzegania Zasad porozumienia o ochronie prywatności.

Możemy przesyłać Dane osobowe do firm zewnętrznych, z którymi podpisaliśmy kontrakty na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania Danych osobowych. Te firmy zewnętrzne zobowiązane są na mocy postanowień umownych do przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym muszą stosować prawidłowy mechanizm transferu międzynarodowego Danych osobowych UE, by móc otrzymywać Dane osobowe UE. Może on obejmować spełnienie wymogu „adekwatności” według Komisji Europejskiej, certyfikaty Porozumienia o ochronie prywatności UE-USA i/lub Szwajcaria-USA i/lub zawarcie z nami standardowych klauzul umownych UE.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywanego przez nas międzynarodowego transferu Danych osobowych, proszę skontaktować się z nami za pomocą informacji podanych w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”.

Przez jak długi okres przechowujemy Dane osobowe?

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres obowiązywania relacji z naszą firmą. Zachowamy i będziemy przechowywać gromadzone Dane osobowe zgodnie z naszymi Firmowymi zasadami przechowywania danych. Po przewidzianym okresie zostaną one zarchiwizowane lub usunięte. Szczegółowy opis naszych praktyk w zakresie przechowywania danych można znaleźć pod adresem https://www.allergan.com/home. Należy uwzględnić, że pewne informacje mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeżeli mamy trwałe zobowiązania wobec danej osoby lub jeżeli jest to wymagane na mocy miejscowych przepisów.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

W ramach udogodnień dla użytkowników naszej witryny internetowej może ona zawierać łącza do innych stron, której właścicielami i administratorami są firmy zewnętrzne oferujące przydatne w naszym przekonaniu informacje. Opisane w tym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie lub wykorzystywanie Danych osobowych przez żadne strony firm zewnętrznych ani na takich stronach. W związku z tym zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie przypadki wykorzystania przez firmy zewnętrzne Danych osobowych uzyskanych w wyniku korzystania z zewnętrznej witryny internetowej. Sugerujemy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z tymi stronami w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności, bezpieczeństwa oraz gromadzenia i ujawniania danych.

Jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane?

Mają one prawo do wglądu i uzyskania kopii swoich Danych osobowych będących w naszym posiadaniu, w tym kopii elektronicznej, a także prawo do zażądania od nas dokonania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych Danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Mają również prawo do zażądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli nie są już one potrzebne do celów, dla których zostały przekazane, a jeżeli usunięcie nie jest możliwe — do ograniczenia sposobu przetwarzania Danych osobowych do pewnych limitowanych celów. Mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych osobowych. W pewnych okolicznościach może im przysługiwać prawo do zażądania, byśmy przesłali kopię ich Danych osobowych do wybranej osoby trzeciej.

Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, proszę skontaktować się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”. Osoby, których dotyczą dane, mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (szczegóły opisano w poniższym punkcie „Środki prawne”) w razie przekonania, że ich prawa zostały naruszone.

Co stanie się w sytuacji, gdy dokonamy zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności?

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w zakresie naszych zobowiązań prawnych lub sposobu, w jaki przetwarzamy Dane osobowe. Przekażemy powiadomienie o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Zmiany te wejdą w życie w momencie powiadomienia o nich.

Jak się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości?

Proszę kontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych UE (Data Protection Officer, DPO), korzystając z poniższych informacji, by:

 • zadać pytanie;
 • zgłosić wątpliwości lub skargę;
 • wycofać się z programu lub usługi i/lub
 • skorzystać z dowolnego z wymienionych powyżej przysługujących praw, w tym prawa do dostępu, korekty i przenośności danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia dostępu do nich i zażądania ich usunięcia.

DPO UE w Allergan

Adres korespondencyjny:

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Wielka Brytania

Adres e-mail:

IR-EUDPO@allergan.com

Jakie środki prawne są dostępne?

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw w zakresie prywatności i ochrony danych lub w razie braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z naszą firmą i chęci wniesienia skargi proszę skontaktować się z krajowym organem ds. ochrony danych lub z głównym organem nadzorczym ds. ochrony danych dla Allergan:

Irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych

Adres korespondencyjny:

Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

Numery telefonu: +353 57 8684800 +353 (0)761 104 800

Adres e-mail:

info@dataprotection.ie